Vacature: Bestuurslid Stichting Hospice Haarlem e.o.

1 april 2021

In verband met het bereiken van het einde van het tweede zittingstermijn van een van onze bestuursleden zoeken we een nieuw bestuurslid.

Over Stichting Hospice Haarlem e.o.

De Stichting Hospice Haarlem en Omstreken ondersteunt terminaal zieken en hun naasten, thuis en in het Hospice, gelegen aan de Zuiderhoutlaan in Haarlem. De zorg wordt verleend door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers, in samenwerking met professionele zorgverleners, zoals wijkverpleegkundigen en de huisarts. Vrijwilligers vinden wij essentieel voor een optimale zorg. Zij worden aangestuurd door twee professionele coördinatoren. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. De organisatie telt 110 vrijwilligers en 5 beroepskrachten. Er wordt samengewerkt met de thuiszorgorganisatie van Zorgbalans. Een speciaal team van wijkverpleegkundigen geeft vorm aan de verpleegkundige zorg.

Over het bestuur

Het bestuur van Hospice Haarlem e.o. is een bestuur ‘op afstand’. Dat betekent dat het bestuur de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en toezicht houdt op de uitvoering. De dagelijkse leiding wordt overgelaten aan de directie. Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee overige leden. Een lid is tevens voorzitter van “Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o.”, een lid zit in het bestuur van “Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10” en de penningmeester heeft zitting in alle drie de stichtingen. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar. Het streven van het bestuur is de kwaliteit van de stichting te waarborgen en indien nodig te verbeteren. Mogelijke uitbreiding van de capaciteit is een belangrijk vraagstuk voor het huidige bestuur.

Profiel bestuursleden

Bestuursleden dienen te beschikken over relevante kennis en vaardigheden op het gebied van op afstand besturen van een professionele organisatie. Gestreefd wordt naar diversiteit en een evenwichtige spreiding van deskundigheden, achtergronden en inzichten in kennis HRM en organisatieontwikkeling, bedrijfseconomische kennis, juridische kennis, gebouwbeheer, overheidsfunctioneren, vrijwilligersmanagement, marketing, ondernemerschap en zorgbeleid.

Daarnaast wordt van elk bestuurslid verwacht dat hij/zij: De statutaire doelstelling van de stichting onderschrijft; snel gevoel ontwikkelt voor wat wezenlijk is om het functioneren van de stichting te kunnen beoordelen zowel op strategisch als op tactisch niveau ;

 • Een juist evenwicht bewaart in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude heeft om de directie met raad en (daad en) als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen heeft om het beleid van de stichting en het functioneren van bestuur en directie kritisch te beoordelen;
 • Goede communicatieve en verbindende vaardigheden heeft;
 • In teamverband kan werken;
 • Beschikt over een relevant regionaal netwerk of expertise op het werkgebied van de stichting
 • Het vermogen heeft om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende tijd beschikbaar heeft (maximaal een dagdeel per week).

Vacature

In verband met het aflopen van de bestuurstermijnen van een van de leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid van het bestuur. Wij zoeken een bestuurder met kennis, ervaring en netwerk op één of meer van de volgende gebieden:

 • Juridische kennis, bij voorkeur op voor de Stichting relevant terrein;
 • Kennis en ervaring op het gebied van de palliatieve (terminale) zorg en de te verwachten ontwikkelingen daarin;
 • Ondernemen en organisatie;
 • Deskundigheid op het gebied van vastgoed;
 • Fondsenwerving

Contact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Peters (Voorzitter bestuur): jamgpeters@gmail.com

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

1 Onder meer door inzicht in kwaliteit, doelmatigheid en eisen met betrekking tot de continuïteit